INFORMAČNÁ POVINNOSŤ VOČI SPOTREBITEĽOVI
podľa § 5 a § 15 zákona č. č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

hlavné vlastnosti tovaru
predaj tovaru zo sortimentu predávajúceho –  výrobky na infrakúrenie pomocou infrapanelov, podlahových a povrchových vykurovacích systémov a rôzny doplnkový tovar podľa ponuky v eshope

obchodné meno a sídlo podnikateľa, jeho kontaktné údaje
HEATING Solutions s.r.o.
929 01 Dunajská Streda, Júliusa  Lőrincza 2136/12
IČO: 46 004 599
telefónne číslo: 031/5505551
fax: 031/5505552
email: shop@heatingsolutions.sk

Kamenná predajňa:
– Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda

adresa podnikateľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť práva zo zodpovednosti za vadu, odstúpenie od zmluvy, žiadosť o nápravu, podať sťažnosť alebo iný podnet
HEATING Solutions s.r.o.
Júliusa  Lőrincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda
predajná cena za tovar, vrát. DPH, alebo ak cenu nemožno vopred určiť, spôsob, akým sa vypočíta
podľa všeobecných obchodných podmienok – cena v čase účinnej úplnej objednávky

predajná cena NIE JE pre konkrétneho spotrebiteľa alebo pre skupinu spotrebiteľov určená na základe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

platobné podmienky
platba v hotovosti pri dodávke tovaru, ktorá sa realizuje buď formou platby na dobierku prepravnou službou /poštou/ alebo formou platby v hotovosti pri dodávke tovaru zástupcom predávajúceho alebo aj ako platba vopred (predfaktúra, zaplatenie použitím platobného prostriedku)
lehota, do ktorej sa podnikateľ zaväzuje dodať tovar

najneskôr do 7 dní od potvrdenia objednávky
dodacie podmienky
predávajúci je povinný odovzdať tovar prepravnej službe /pošte/ nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej služby, kuriérom, prípadne poštou. Pri objednávke tovaru v počte nad 5 kusov prepravu objednaného tovaru spravidla vykoná zástupca predávajúceho, spravidla v lehote do 7 dní od potvrdenia objednávky

miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho pobytu

dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na náklady a na nebezpečenstvo predávajúceho

kupujúci je povinný tovar od prepravnej služby /pošty/ riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru

predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru
existencia a dĺžka trvania zákonnej zodpovednosti za vady tovaru
v zásade 2-ročná od dodania tovaru, pokiaľ zo záručného listu nevyplýva dlhšia doba
informácia o postupoch uplatňovania práv zo zodpovednosti za vady
spotrebiteľ má právo podať na adrese podnikateľa reklamáciu/vytknúť vadu, v reklamácii sa uvádzajú konkrétne okolnosti vo vadnosti tovaru, tj. ako sa vada prejavuje a aké právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje; reklamáciu vybaví do 30 dní od jej uplatnenia

popredajný servis
obráťte sa na podnikateľský subjekt
poučenie o práve spotrebiteľa podať obchodníkovi žiadosť o nápravu podľa osobitného predpisu s uvedením odkazu na webové sídlo, na ktorom sú zverejnené informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov
v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie sa spotrebiteľ môže obrátiť sťažnosťou na orgán dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, P.O.Box 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, webové sídlo: www.soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia je zároveň subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom podľa § 11 tohto zákona spotrebiteľ má právo najprv obrátiť sa na podnikateľský subjekt so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým podnikateľský subjekt vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že podnikateľský subjekt porušil jeho práva. Spotrebiteľ má následne právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak podnikateľský subjekt na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania

informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; podnikateľ zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch
a) pri zmluve o poskytnutí služby alebo pri zmluve o dodaní digitálneho obsahu inak ako na hmotnom nosiči, odo dňa uzavretia zmluvy
b) pri zmluve o dodaní tovaru, odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar
c) pri dodaní viacerých tovarov Vami objednaných v jednej objednávke oddelene, odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný
d) pri dodaní tovaru pozostávajúceho z viacerých častí, odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete poslednú časť tovaru
e) pri dodávaní tovaru opakovane počas určitého času, odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: HEATING Solutions s.r.o.
929 01 Dunajská Streda, Júliusa  Lőrincza 2136/12
telefónne číslo: 0315505551
fax: 0315505552
email: shop@heatingsolutions.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom nášho webového sídla www.bvfheaiting.sk a na emailovú adresu shop@heatingsolutions.sk .

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu:
HEATING Solutions s.r.o.
929 01 Dunajská Streda, Júliusa  Lőrincza 2136/12

najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri zmluve o poskytnutí služby: Ak ste požiadali o začatie poskytovania služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

informácia o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,
b) dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) dodanie tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
informácia o dĺžke trvania zmluvy
ide o zmluvu jednorazovú

informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok na žiadosť podnikateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok
spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť preddavok na cenu tovaru

 

spotrebiteľ vyhlasuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou jeho objednávky je povinnosť zaplatiť cenu

 

 

Ak si želáte stiahnuť dokument vo formáte PDF kliknite sem